FUNDACJA „PROMYCZEK” z siedzibą w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej nr 17 A, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437424 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 122694146, NIP: 5512615807, informuje, że ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac budowlanych w budynku w Andrychowie przy ul. Krakowskiej nr 35.  Wszystkich zainteresowanych wykonawców prosi się o składanie ofert w siedzibie Fundacji w terminie do dnia 26 października 2020 roku.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Składana dokumentacja winna zawierać:
 • dane Oferenta (pełna nazwa), adres, NIP, kontakt, numer konta;
 • przedstawienie stosownych uprawnień budowlanych;
 • oświadczenie o co najmniej 10-letnim doświadczeniu na rynku;
 • oświadczenie o gotowości wykonania prac w trybie natychmiastowym i możliwości ich zakończenia do 22.12.2020r.;
 • oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia w wysokości najmniej 3mln zł;
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu składek;
 • oświadczenie oferenta, że jest wypłacalny i nie jest przedmiotem postępowania upadłościowego, a działalność nie została zawieszona;
 • wypełnioną specyfikację zamówienia z wyceną;
 • oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedstawieniem oferty;
 • deklaracja o okresie gwarancji na wykonane prace budowlane.
 1. Specyfikacja zamówienia znajduje się w załączniku.
 2. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
 3. Wizja lokalna i odbiór prac nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu, nie później niż do dnia 22.12.2020r. i winna być potwierdzona protokołem odbioru.

 

Załącznik – Kliknij tutaj