Fundacja „Promyczek” reprezentowana przez Prezesa Zarządu – jako administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe zbieramy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe zbieramy na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych, w celu wykonania umowy lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację „Promyczek” mają prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania (poprawiania danych), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody – jeżeli została ona wyrażona, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację „Promyczek” udostępnianie są wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym biuro@fundacjapromyczek.pl , lub telefonicznie pod numerem telefonu: 570 75 10 15.