Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyczek” prowadzi zajęcia w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to wielospecjalistyczna opieka nad dzieckiem wykazującym nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym. Wsparciem obejmowana jest jednocześnie rodzina dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest całkowicie bezpłatne.

Zasady organizowania WWRD określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 poz. 1257).

WWRD jest to jak najwcześniejsze objęcie pomocą dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, dając mu szansę na zmniejszenie zdiagnozowanych deficytów przed podjęciem edukacji w szkole.

Im wcześniej dziecko zostanie objęte pomocą terapeutyczną, tym większe ma szanse na prawidłowy, harmonijny rozwój. Beneficjentami zajęć są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stymuluje:

 • rozwój ruchowy,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • rozwój mowy.

Zakres pomocy świadczonej w ramach WWRD:

Dyrektor Poradni „Promyczek” powołuje dla każdego dziecka interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

 • pedagog specjalny,
 • psycholog,
 • logopeda / neurologopeda
 • rehabilitant
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.

Pomoc terapeutyczna realizowana jest według opracowywanego dla każdego dziecka indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rodzinę dziecka. Pracę zespołu i realizację programu nadzoruje i koordynuje dyrektor Poradni.

Warunki objęcia dziecka pomocą w systemie WWRD

Warunkiem formalnym uczestniczenia w zajęciach WWRD jest uzyskanie przez dziecko Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Opinie taką (na podstawie złożonego przez rodziców/opiekunów wniosku) po wykonaniu badań diagnostycznych i analizie dokumentacji medycznej wydaje zespół opiniujący funkcjonujący przy publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*.

* Do wydania Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap edukacji przedszkolnej, przy czym ewentualne posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć WWRD.

Organizacja zajęć:

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,
 • rodzice podpisują oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce,
 • zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i/lub jego rodziną,
 • zajęcia prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • o rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego,

 Rodzaje prowadzonych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • integracja sensoryczna,
 • rehabilitacja ruchowa (zajęcia wspomagające rozwój małej i dużej motoryki oraz zajęcia korekcyjne),
 • zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • trening umiejętności społecznych.