Zapraszamy do udziału z zadaniu publicznym „Wspieram samodzielność – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021”
realizowanym z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 przy wsparciu finansowym z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie „Wspieram samodzielność – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021”, którego głównym celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wsparciem asystenta zostanie objętych łącznie 16 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wadowickiego, w tym:
4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
12 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwieniu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
wykonywania czynności dnia codziennego.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do tego jakie jest możliwe do otrzymania w ramach Programu, finansowane z innych źródeł.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, z zastrzeżeniem że w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne limit ten wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Natomiast limit godzin usług asystenta przypadających na dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 216 384 zł
Chętnych zapraszamy do kontaktu biuro@fundacjapromyczek.pl
Tel. 5707 5 10 15