Zapraszamy do udziału w projekcie „Samodzielni na miarę III” współfinansowanego ze środków PFRON.

Projekt potrwa od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz przez kolejne dwa lata do 31 marca 2021 r.

Celem projektu „Samodzielni na miarę III” jest osiągnięcie większego zakresu samodzielności osób niepełnosprawnych nim objętych. Indywidualne zajęcia, dzięki wstępnej diagnozie, będą dopasowane do potrzeb i możliwości każdego z beneficjentów poprawią ich umiejętności w obszarze komunikacji, zachowań społecznych oraz możliwości fizycznych. Oferowane formy wsparcia:

  • samodzielni ruchowo
  • samodzielni w komunikacji
  • samodzielni w społeczeństwie

Warunki rekrutacji:

Osoby niepełnosprawne dzieci i dorośli posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) w zależności od wieku.

– orzeczenie o niepełnosprawności – wiek od 0 – 16 lat
– stopień niepełnosprawności – powyżej 16 roku życia
– miejsce zamieszkania: powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski
– zgodnie z regulaminem konkursu udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.
kryterium dodatkowe przy większej ilości zgłoszeń:
– sytuacja finansowa

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:
Luty 2018 r. – Rekrutacja beneficjentów
1 Marca 2018 r. – 31 Marca 2019 r. – realizacja indywidualnych zajęć terapeutycznych

 

Zapraszamy

Tel: 5707 5 10 15