ZAPYTANIE OFERTOWE

 • ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „STOP barierom” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu: „STOP barierom” są kwalifikowalne, a zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności oraz wydanie opinii w tym zakresie. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zapytania cenowego.

 

 • TERMIN WYKONANIA AUDYTU:

od 14 do 25 marca roku 2022.

 

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty o niezbędnym doświadczeniu, mianowicie są to podmioty:
 • dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 • posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 • posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 • posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego lub/i audytu wewnętrznego.

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

 • Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
  1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
  2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
  3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu powinno stanowić wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

Wnioskodawca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 5, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi zadania/projektu.

 • Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

 1. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,
 2. jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 3. osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 5. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 6. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
 7. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.

Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zawiera załącznik nr 3.

 • MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

BIURO Fundacji „Promyczek”

34-100 Andrychów ul. Starowiejska 17a

e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną (wzór oferty zawarty jest w załączniku). Po zawarciu umowy wymagany jest oryginał Oświadczenia o bezstronności (nie skan).

KRYTERIA WYBORU OFERT:

cena, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

 

 • TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 15:00

 

 • TERMIN WYBORU OFERTY:

do  4 marca 2022r.

 

 • WARUNKI PŁATNOŚCI:

7 dni od dnia doręczenia faktury VAT, jednak najpóźniej do dnia 31.03.2022.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Elżbieta Osowska – tel. 691 809 989 ; e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl

 

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.

 

 

Załączniki: dostępne tutaj