STATUT FUNDACJI „PROMYCZEK”

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Promyczek” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora: Katarzynę Ryłko aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Bendarską w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 27/2 w dniu 14 września 2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Targanice, gmina Andrychów, powiat wadowicki.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, instytucjom, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego.

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;
2) działalność na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;
3) pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, oraz wyrównywanie szans tych osób;
4) działalność charytatywna;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie;
7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
9) promocja i organizacja wolontariatu;
10) pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych;
12) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
13) wypoczynek dzieci i młodzieży;
15) turystyka i krajoznawstwo;
16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
20) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą;
22) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
25) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
27) pomoc szpitalom i placówkom medycznym;
28) pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
29) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 7

I. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego:
1. Organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz terapii dla osób niepełnosprawnych,
2. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
3. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich rodzinami,
4. Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych
5. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Organizowanie kwest pieniężnych
7. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
8. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych
9. Prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym warsztatów, kursów, szkoleń i wykładów
10. Podejmowanie działań rozwijających twórczość i kreatywność
11. Organizowanie przedsięwzięć promujących turystykę,
12. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję regionu
13. Organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej
14. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw
15. Krzewienie aktywności społecznej
16. Organizowanie konkursów krajowych i międzynarodowych spójnych z celami statutowymi Fundacji
17. Zapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego
18. Realizowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu
19. Organizowanie akcji charytatywnych
20. Realizowanie działań wydawniczych i badawczych w zakresie celów statutowych Fundacji
21. Promowanie i upowszechnianie działań i celów Fundacji w środkach masowego przekazu
22. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Fundacji

II. Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.

III. Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.

III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątek fundacji stanowią także środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, a w szczególności darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje oraz granty, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z aktywów Fundacji, odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację, nagrody, pożyczki, krajowe i zagraniczne fundusze publiczne, dochody z działalności gospodarczej oraz inne wpływy.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji określony poszczególnymi pozycjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności zostanie wskazany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

5. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramach programu działań Fundacji przeznacza wniesione środki.

6. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Władze Fundacji
§ 9

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.

3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora, które może nastąpić w każdym czasie.

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.

§ 10

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji
 • Dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych
 • Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji
 • Uchwalanie regulaminów
 • Tworzenie i organizowanie niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania
 • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
 • Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 • Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo
 • Dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie

7. Zarząd jest zobowiązany co roku przygotowywać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i udostępniać je do publicznej wiadomości.

8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

1. Organem nadzorującym Fundacji jest Rada Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.

5. Fundator powołuje z grona Rady Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

9. Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

10. Rada Fundacji wyraża zgodę na prowadzenie zajęć terapeutycznych przez Członków Zarządu Fundacji „Promyczek” w związku z realizowanymi projektami.

§ 12

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Spotkania Rady Fundacji zwołuje Zarząd.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.