Zapraszamy do udziału z zadaniu publicznym realizowanym z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przy wsparciu finansowym z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, którego głównym celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wsparciem asystenta zostanie objętych łącznie 15 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wadowickiego, w tym:
-5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
-10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
– załatwieniu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
– wykonywania czynności dnia codziennego.
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do tego jakie jest możliwe do otrzymania w ramach Programu, finansowane z innych źródeł.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika zadania wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności – od 360 do 840 godzin rocznie. Natomiast limit godzin usług asystenta przypadających na dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 360 godzin rocznie.
Chętnych zapraszamy do kontaktu biuro@fundacjapromyczek.pl
Tel. 532457194
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 401 778 zł
Udzielona dotacja:
– 383 400,00 – koszt realizacji usług w ramach Programu finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego,
– 9733,00 – koszt obsługi Programu finansowany ze środków z budżetu Powiatu Wadwickiego.