Uwaga! Uwaga! Rusza II edycja konkursu plastycznego „Jarmark Sztuki Wrażliwej”

Konkurs dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wieku od 12 do 19 roku życia. Fundacja „Promyczek” zaprasza wszystkich małych i trochę większych artystów do wspólnej i twórczej zabawy
W razie pytań proszę o kontakt : Aneta Lachendro, tel. 503129078

Zadanie „Jarmark sztuki wrażliwej” realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego

Termin realizacji zadania: 1.03.2020 – 30.06.2020

 

Prace konkursowe I edycji:

   

 

II Konkurs „Jarmark Sztuki Wrażliwej”

Regulamin
Organizator konkursu:
Fundacja „Promyczek” Andrychów

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku od 12 – 19 lat z ośrodków, szkół, domów kultury, fundacji, stowarzyszeń, świetlic i innych placówek oświatowych i kulturalnych.

Charakter konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty. Głównym założeniem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży narracyjnymi formami plastycznymi, odwołującymi się do fantazji i wyobraźni oraz inspirowanie indywidualnych poszukiwań plastycznych dla wyrażenia różnorodnych treści za pomocą różnorodnych form plastycznych. Prace konkursowe nawiązywać mają do literatury, poezji bądź sztuki twórców z całego powiatu Wadowice. Tegoroczną inspiracją do wykonania prac konkursowych jest słowo oraz postać Jana Pawła II i jego miłość do ludzi oraz sztuki.

Cele:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
– prezentacja twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
– ukazywanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych w wieku od 12 do 19 roku życia,
– uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,
– promowania poezji, literatury, bądź sztuki twórców z powiatu Wadowice,
– uwrażliwianie społeczności lokalnej na sztukę tworzoną przez osoby niepełnosprawne,
– uwrażliwianie społeczności lokalnej na problem tolerancji oraz integracji,
– integracja i wymiana doświadczeń.

Technika:
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej malarskiej, rysunkowej, rzeźby, instalacji i innych zainspirowanej postacią Jana Pawła II oraz jego twórczością. Prace plastyczne mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi i przy użyciu różnorodnych materiałów. Format pracy malarskiej bądź rysunkowej nie może być mniejszy niż połowa kartki bristolu, czyli 50/35cm oraz nie może być większy niż cała kartka bristolu o wymiarach 100/70cm. Prace przestrzenne również nie powinny być niższe niż 50 cm, ani wyższe niż 150cm.

Zasady organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy i zgłoszenia na adres: Fundacja „Promyczek”, ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów z dopiskiem „Jarmark Sztuki Wrażliwej” do dnia 12.06.2020 roku.

2. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje tylko jedną pracę.

3. Każda placówka może delegować maksymalnie do 5 osób, które wykonają każda po jednej pracy.

4. Otwarcie wystawy oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 24.06.2020 roku (środa) o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie ( Szewska 7). Wystawa trwać będzie od 24.06.2020 do 8.07.2020

5. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jest niepodważalny.

6. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zapewnia sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z Konkursem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U.nr 133 poz.833 z póżn.zam ).

7. Placówka przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.

8. Szczegółowych informacji udziela Aneta Lachendro, tel. 503129078

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.
Zadanie „Jarmark sztuki wrażliwej” realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego

II Konkurs „Jarmark Sztuki Wrażliwej”

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu:…………………………………………………………
Wiek uczestnika:………………………………………………………………………………… Nazwa placówki, adres, telefon: ……………………………………………………………………………………………….
………………………….……………………………………………………………………..
Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, instruktora ……………………………………………… tel……………………………………………………….

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie.

……………………………… ………………………………
Podpis nauczyciela/opiekuna Podpis Dyrektora
placówki delegującej

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego przez Fundację „Promyczek” z siedzibą w Andrychowie(34-120) przy ul. Starowiejskiej 17A w II Konkursie „Jarmark Sztuki Wrażliwej”. Akceptuję tematykę Konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji i upowszechniania.

……………………………………………………………….………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………… …………………………………………….
Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna